فعالیت های مرکز

1- برگزاری جلسات آموزشی در خصوص اهمیت بررسی نیازهای سالمندان.
2- برگزاری دوره آموزشی آشنايی با مسائل و مشکلات رایج سالمندان.
3- شركت پزشكان شاغل، در دوره های بازآموزی مدون مرتبط با سالمندی.
4- تسریع در فرآیند تصویب تحقیقات در زمینه سالمندی.
5- تشویق پزشکان به انجام تحقیقات کیفی در زمینه سالمندی.
6- حمایت از پژوهش های انجام شده در زمینه سالمندی و کمک به چاپ مقالات.
7- نظارت بر نحوه انجام پژوهش در زمینه سالمندی توسط کادر پزشکی (رعایت نکات اخلاقی).
8- اطلاع رسانی به مراکز آموزشی جهت اولویت انجام پژوهش های مربوط به سالمندان.
 
مركز تحقيقات سلامت سالمندان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف،برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)،طبقه دهم، مرکز تحقیقات سالمندی
    تلفن:36122203-071
    فکس:36281638-071

پست الکترونیک: sgrc@sums.ac.ir