همکاری ها و موافقت نامه ها


سازمان ها، ارگان ها و افرادی که می توانند با گروه همکاری داشته و از فعالیت های گروه استفاده نمایند:
 
         وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 
         شورای ملی سالمندان
 
         كميته ساماندهی سالمند در دانشگاه های علوم پزشکی
 
         سازمان بهزیستی
 
        سازمان بازنشستگی
 
         شهرداری
 
         وزارت آموزش و پرورش
 
         وزارت رفاه
 
         وزارت كار و امور اجتماعی
 
         اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دانشکده پزشکی
 
         اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دانشکده پزشکی
 
        اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دانشکده پرستاری
 
         اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دانشکده داروسازی
 
         اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دانشکده دندانپزشكی
 
         اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دانشکده پيراپزشكی
 
 
مركز تحقيقات سلامت سالمندان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف،برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)،طبقه دهم، مرکز تحقیقات سالمندی
    تلفن:36122203-071
    فکس:36281638-071

پست الکترونیک: sgrc@sums.ac.ir