تاریخچه
مركز تحقيقات سالمندی از ارديبهشت ماه سال 1391 فعاليت خود را در راستای انجام پژوهش های بنيادی و كاربردی به منظور اصلاح نظام مديريت بهداشت و درمان سالمندان آغاز نمود. مرکز تحقيقات سالمندی به عنوان زیرساختار و کانونی برای همکاری های همه جانبه جهت توسعه دانش در گستره سلامت سالمندی و نيز با توجه و احساس نیاز به عرصه ای برای تبادل آراء در این حیطه علمی، تأسیس شد. با توجه به اهمیت برنامه راهبردی در تحلیل وضعیت محیط درونی و بیرونی سازمان، استفاده بهینه از فرصت ها، تکیه بر نقاط قوت، کاستن نقاط ضعف و مقابله با تهدیدها جهت نیل به اهداف سازمانی، برنامه ریزی راهبردی برای دوره ای پنج ساله با کمک و همیاری متخصصین فن انجام گردید.
 
مركز تحقيقات سلامت سالمندان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف،برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)،طبقه دهم، مرکز تحقیقات سالمندی
    تلفن:36122203-071
    فکس:36281638-071

پست الکترونیک: sgrc@sums.ac.ir