معرفی مرکز
گروه تحقيقـاتی ارتقای سلامت سالمندان با اتكال به قدرت لايزال الهی تلاش می كند به عنوان گروهی پويا و نو آور موجبات توليد و كاربرد دانش نوين را در زمينه سالمندی سالم و فعال از طريق تحقيق، خلاقيت و نوآوری در آموزش بين رشته ای و مدل سازی در سيستم ارائه خدمات بهداشتی سالمندان را فراهم سازد.
 
مركز تحقيقات سلامت سالمندان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف،برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)،طبقه دهم، مرکز تحقیقات سالمندی
    تلفن:36122203-071
    فکس:36281638-071

پست الکترونیک: sgrc@sums.ac.ir