اطلاعات تماس

مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)، طبقه دهم، مرکز تحقیقات سالمندی
تلفن: 36122203-071
فکس:36281638-071
پست الکترونیک: sgrc@sums.ac.ir 

 
مركز تحقيقات سلامت سالمندان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف،برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)،طبقه دهم، مرکز تحقیقات سالمندی
    تلفن:36122203-071
    فکس:36281638-071

پست الکترونیک: sgrc@sums.ac.ir