مركز تحقيقات سالمندی از ارديبهشت ماه سال 1391 فعاليت خود را در راستای انجام پژوهش های بنيادی و كاربردی به منظور اصلاح نظام مديريت بهداشت و درمان سالمندان آغاز نمود.

Feature Slides

کنگره کشوری سالمندی وسلامت1393-3-11

کنگره کشوری سالمندی و سلامت  سیزدهم لغایت پانزدهم اسفندماه  1393 در شیراز برگزار می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدر س زیر مراجعه فرمایید.

http://elderly.sums.ac.ir/