اعضای هیأت علمی



دکتر علیرضا اشرف
سمت: معاون پژوهشی مرکز - عضو مؤسس و هیأت علمی مرکز
مدرک: متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مرتبه علمی: استاد
Email: ashrafa@sums.ac.ir
Google scholar & H-index
Scopus

دکتر علی جوادپور
سمت: عضو مؤسس و هیأت علمی مرکز
مدرک:فلوشیپ روانپزشکی سالمندان
مرتبه علمی: دانشیار

Email: javadpoura@sums.ac.ir
Google scholar & H-index
Scopus

 
دکتر فرخنده شریف
سمت: عضو هیأت علمی مرکز
مدرک:دکترای روان پرستاری
مرتبه علمی: استاد
Email: fsharif@sums.ac.ir
Google scholar & H-index
Scopus

 
 ایران جهان بین
سمت:عضو موسس و هیأت علمی مرکز
مدرک: کارشناس ارشد پرستاری
مرتبه علمی: مربی
Email: jahanbii@sums.ac.ir
Google scholar & H-index
Scopus


 
 
 فریبا قدس بین
سمت: عضو مؤسس و هیأت علمی مرکز
مدرک: کارشناس ارشد پرستاری
مرتبه علمی: مربی
Email: ghodsbin@sums.ac.ir
Google scholar & H-index
Scopus

 
دکترمهشید ناصری
سمت: عضو هیأت علمی مرکز
مدرک: متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مرتبه علمی: استادیار

Email:naseri_m@sums.ac.ir
Google scholar & H-inde
Scopus
  
دکترحمیدرضا فرپور
سمت: عضو هیأت علمی مرکز
مدرک: متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مرتبه علمی: استادیار

Email:farporh@sums.ac.ir
Google scholar & H-index
Scopus


 
دکتر سید علی اصلاحی
سمت: عضو هیأت علمی مرکز
مدرک:فلوشیپ اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی
مرتبه علمی: استادیار
Email:alieslahi@yahoo.com
Google scholar & H-index
Scopus
 
مركز تحقيقات سلامت سالمندان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف،برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)،طبقه دهم، مرکز تحقیقات سالمندی
    تلفن:36122203-071
    فکس:36281638-071

پست الکترونیک: sgrc@sums.ac.ir