کارشناسان

دکتر فریبا مرادی
سمت:عضو موسس مرکز
مدرک:متخصص پزشکی اجتماعی

 Email: fmoradi@sums.ac.ir
دکتر معصومه صفاری
سمت:عضو موسس مرکز
مدرک:دکترای بهداشت باروری

Email: saffarima@sums.ac.ir
مهین انصاری فرد
سمت:عضو موسس مرکز
مدرک: کارشناس بهداشت عمومی

 Email: mahinansarifard@yahoo.com
  مینا ملایم
سمت: کارشناس مرکز - مسئول وب سایت و ارزشیابی مرکز
مدرک: کارشناسی ارشد


 Email: sgrc@sums.ac.ir
 
 
مركز تحقيقات سلامت سالمندان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف،برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)،طبقه دهم، مرکز تحقیقات سالمندی
    تلفن:36122203-071
    فکس:36281638-071

پست الکترونیک: sgrc@sums.ac.ir