آموزش های تخصصی

1- برگزاری دوره ای سمینار آموزش مداوم مراقبت های ادغام یافته سالمند با استفاده از راهنمای آموزشی مراقبت های
ادغام یافته سالمند ویژه پزشک و غیر پزشک که اطلاع رسانی آن از طریق سایت آموزش مداوم انجام می شود.

2- برگزاری دوره ای سمینار آموزش مداوم طب سالمندی ویژه پزشکان.

3- برگزاری دوره ای کنفرانس شیوه ی زندگی سالم در دوره سالمندی ویژه کلیه پزشکان و پیراپزشکان.

4- برگزاری دوره ای کنفرانس مهارت های ارتباطی با سالمندان ویژه پزشکان و کارشناسان بهداشتی و مراقبت سالمندان.فرم های آموزش های تخصصی

1- فرم مراقبت دوره ای سالمند

2- راهنمای آموزشی مراقبت های ادغام یافته و جامع سالمندی ویژه پزشک

3- راهنمای آموزشی مراقبت های ادغام یافته و جامع سالمندی ویژه غیر پزشک

4- طرح درس شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی


 
مركز تحقيقات سلامت سالمندان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف،برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)،طبقه دهم، مرکز تحقیقات سالمندی
    تلفن:36122203-071
    فکس:36281638-071

پست الکترونیک: sgrc@sums.ac.ir