پیوندهای مفید


پیوندهای مفید   
     
                           
مرکز تحقیقات بیماریهای خود ایمنیhttp://adrc.sums.ac.ir
مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شیرازhttp://gehrc.sums.ac.ir
مرکز تحقیقات پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شیرازhttp://strc.sums.ac.ir
مرکز تحقیقات تروما دانشگاه علوم پزشکی شیرازhttp://traumarc.sums.ac.ir
مرکز تحقیقات توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیرازhttp://chmsr.sums.ac.ir
مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شیرازhttp://icr.sums.ac.ir
مرکز تحقیقات سوختگی شیرازhttp://burners.sums.ac.ir
مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیرازhttp://rchs.sums.ac.ir
مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیرازhttp://pharmacy.sums.ac.ir
مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شیرازhttp://snurc.sums.ac.ir
مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیرازhttp://crc.sums.ac.ir
مرکز تحقیقات کلیوی شیرازhttp://snurc.sums.ac.ir
مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت دانشگاه زاهدان 
مرکزتحقیقات بیولوژیکhttp://www.szbk.u-szeged.hu
مرکز تحقیقات داروییhttp://psrc.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه تبریز http://art.tbzmed.ac.ir
مرکز تحقیقات سلامت سالمندان دانشگاه تهران                                                                                        
مرکز تحقیقات سلامت سالمندان دانشگاه سبزوار http://medsab.ac.ir
مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینیhttp://www.alborzicmrc.org
مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریزhttp://darc.tbzmed.ac.ir
مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهرانhttp://psrc.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیhttp://www.sbmu.ac.ir
مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان داروییwww.mums.ac.ir/buali/fa/pharmacological
مرکز تحقیقات نانوتکنولوزی دانشگاه علوم پزشکی تبریزhttp://nano.tbzmed.ac.ir
مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازیhttp://www.rvsri.ir
نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا)http://www.research.ac.ir
سامانه علم سنجي اعضاي هيئت علمي http://isid.research.ac.ir
 معرفي مجلات نامعتبر و جعليhttp://blacklist.research.ac.ir
 
مركز تحقيقات سلامت سالمندان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف،برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)،طبقه دهم، مرکز تحقیقات سالمندی
    تلفن:36122203-071
    فکس:36281638-071

پست الکترونیک: sgrc@sums.ac.ir