دانشجویان

1- آموزش و آشنایی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی در زمینه مراقبت های ادغام یافته سالمند با استفاده از راهنمای آموزشی مراقبت های ادغام یافته سالمند ویژه پزشک و غیر پزشک.

2- آموزش و آشنایی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی در زمینه شیوه ی زندگی سالم در دوره سالمندی با استفاده از مجموعه چهار جلدی شیوه ی زندگی سالم در دوره سالمندی.

3- آموزش و آشنایی دانشجویان در زمینه بیماری های شایع سالمندی بر اساس کوریکولوم آموزشی در دست تهیه.فرم های مورد نیاز دانشجویان

1- راهنمای آموزشی مراقبت های ادغام یافته سالمند ویژه پزشک

2- راهنمای آموزشی مراقبت های ادغام یافته سالمند ویژه غیر پزشک

3- مجموعه چهار جلدی شیوه زندگی سالم

 
مركز تحقيقات سلامت سالمندان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف،برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)،طبقه دهم، مرکز تحقیقات سالمندی
    تلفن:36122203-071
    فکس:36281638-071

پست الکترونیک: sgrc@sums.ac.ir